Peyrot 1960

peyrot-1960-2

peyrot-1960-1

Alberto et Maria Grazia Peyrot, Vita degli Stagni, Turin S.A.I.E circa 1960.